Politică de confidențialitate

#PoweredByMotul

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Preambul

1.1. Participantii, in mod voluntar, prin indeplinirea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, participa la Campania Custom Bikes Showtime si sunt de acord cu prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal (a numelui si prenumelui, numarul de telefon, email, cont social media, fotografii pentru care si-au dat acordul pentru participarea la Campanie), in vederea atribuirii premiului castigat. Datele vor fi folosite exclusiv in scopurile mentionate mai jos. 1.2. Prin prezentul Regulament, Organizatorul, precum si partenerii contractuali implicati in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018. 1.3. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către: S.C. LIFEHAX SOLUTIONS S.R.L.,cu titulatura de Organizator, societate înregistrată în baza legilor din România, cu sediul social în București, str. Renasterii, nr. 54, et.2, ap. 5, cam.1, sect.1,,București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J J40/11432/2020 Cod Unic de Inregistrare RO43035380,, reprezentata legal de dnul Victor Georgescu, in calitate de Administrator (denumita in continuare „Organizator”).

2. Ce Date Prelucrăm

2.1. Putem prelucra următoarele date cu caracter personal, după caz: nume, prenume, email, telefon, adresă, CNP, cont social media, fotografii trimise in urma cerintelor de participare la Campania Custom Bikes Showtime.

3. Scopul Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

3.1. După caz, prelucrăm datele menționate la art. 2 în următoarele scopuri: în scop de marketing, dacă am obținut consimțământul dvs. în acest sens; în scopul de a vă furniza servicii aferente calității dvs. de Participant in cadrul campaniei Custom Bikes Showtime; în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale. 3.2. Nu prelucrăm datele dvs. în alte scopuri, urmând a vă informa și/sau după caz a obține consimțământul dvs. conform prevederilor legale incidente, în situația în care vom intenționa să prelucrăm / vom prelucra datele dvs. cu caracter personal și în alte scopuri.

4. Stocarea datelor dvs. cu caracter personal

4.1. Datele vor fi păstrate pe perioada necesara pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

5.1. Nu vom divulga datele dvs. cu caracter personal către terți, cu următoarele excepții: vom putea transmite datele dvs. către autoritățile competente atunci când avem o obligație legală în acest sens; vom putea transmite datele dvs. către furnizorii noștri care ne oferă servicii precum: servicii de facturare, servicii de contabilitate, servicii de pază, servicii de marketing și interacțiune cu utilizatorii, servicii de hosting; vom putea transmite următoarele date ale dvs. nume, email, telefon, cont social media, dacă ne-ați dat acordul în acest sens(obligatie legala, consimtamant sau interes legitim).

6. Unde stocăm datele dvs. cu caracter personal

6.1. Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene.

7. Măsuri de securitate

7.1. Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, în acord cu politica noastră internă privind securitatea datelor. În acest sens vă asigurăm că am implementat toate măsurile de securitate impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea securității datelor dvs. 7.2. În caz de încălcare a securității datelor dvs. cu caracter personal susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., vă vom informa fără întârzieri despre această încălcare și vom lua toate măsurile necesare pentru a remedia problema și/sau pentru a atenua efectele negative.

8. Procese decizionale automate

8.1. Precizăm că nu folosim procese decizionale automate în ceea ce vă privește, respectiv nu veți face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

9. Drepturile dvs.

9.1. Dreptul de acces: Aveți dreptul să obțineți o confirmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și să obțineți accesul la aceste date. În măsura în care ne veți transmite o solicitare în acest sens, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. alături de toate informațiile pe care avem obligația să vi le furnizăm, în acord cu prevederile Regulamentului. 9.2. Dreptul de rectificare și ștergere: Aveți dreptul să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare în raport de scopurile pentru care au fost prelucrate, sau dacă prelucrarea acestora este ilegală. 9.3. Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, caz în care puteți solicita restricționarea prelucrării pentru perioada de timp în care verificăm exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 9.4. Dreptul la opoziție: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing. sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați. Într-o atare situație, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care conform Regulamentului putem continua prelucrarea datelor dvs. 9.5. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aveți totodată dreptul de a transmite aceste date unui alt operator. 9.6. Dreptul de retragere a consimțământului acordat în scop de marketing: Puteți să vă retrageți oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing, caz în care vom înceta să vă transmitem orice fel de comunicări comerciale.

10. Exercitarea drepturilor dvs.

10.1. Pentru a vă exercita oricare din drepturi, vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. în scris, la adresa de email: thefixxerrs@gmail.com. 10.2. Vom răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult o lună, cu excepția situației în care din cauza complexității sau a numărului cererilor vom fi nevoiți să prelungim termenul de răspuns cu maximum 2 luni, conform Regulamentului. 10.3. Totodată precizăm că vă vom putea solicita să furnizați informații pentru a vă confirma identitatea (de exemplu, să faceți clic pe un link de verificare, să introduceți un nume de utilizator sau o parolă) pentru a vă exercita drepturile.

11. Depunerea unei plângeri la Autoritatea de Supraveghere

11.1. În cazul în care apreciați că drepturile dvs. au fost încălcate, puteți depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, România.

12. Date de contact

12.1. Pentru orice solicitare ne puteți contacta la adresa de email: thefixxerrs@gmail.com.

13. Declarațiile dvs.:

13.1. Prin bifarea Notei (cu privire la acordul pentru folosirea datelor personale) de pe site-ul www.custombikesshowtime.com, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform cu opțiunile exprimate.