REGULAMENT CAMPANIE

REGULAMENT CAMPANIE

Custom Bikes Showtime by Motul

(valabilă începând cu 07.12.2020) Campania „Custom Bikes Showtime by Motul” se va desfășura cu respectarea următoarelor termeni și condiții.

Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1 Campania “Custom Bikes Showtime by Motul” (denumită în continuare și „Campania”) este organizată de S.C. LIFEHAX SOLUTIONS S.R.L., companie constituită și functionând conform legilor române, cu sediul social în București, str. Renașterii, nr. 54, et. 2, Ap. 5, cam. 1, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/11432/2020 Cod Unic de Înregistrare RO43035380,, reprezentată legal de dnul Victor Georgescu, în calitate de Administrator (denumită în continuare „Organizator”). 1.2. Organizatorul va fi responsabil pentru implementarea, asistarea și monitorizarea Campaniei, precum și pentru validarea câștigătorilor. 1.3 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul document (denumit în continuare „Regulamentul”) este finală și obligatorie pentru participanți. 1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament; orice astfel de modificare va fi anunțată public, pe pagina www.custombikesshowtime.com de Organizator cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a campaniei

2.1 Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României. 2.2 Campania, constând într-o expoziție online de motociclete custom, se desfășoară pe website-ul www.custombikesshowtime.com., deținut de Motul Deutschland GMBH, cu sediul în Butzweilerhofallee 350829, Cologne, codul fiscal nr. DE 123059120, având contul nr. DE19 3701 0600 6450 0021 83 deschis la Fortis Bank SA/NV, Niederlassung Deutschland, reprezentată de Armin Bolch, cu funcția de Director General, în baza contractului de parteneriat nr. 12/01.10.2020. 2.3 Campania începe pe data de 7 decembrie 2020, ora 10:00, și se va încheia pe data de 31 ianuarie 2021, ora 24. 2.4. Orice modificare a perioadei de valabilitate a Campaniei va fi anunțată public de Organizator cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificării și va fi anunțată în cadrul prezentului Regulament, pe website-ul: www.custombikesshotime.com și pe pagina de Facebook www.facebook.com/motulromania, în secțiunea dedicată descrierii Campaniei.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Campaniei

3.1 Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe intreaga durată a Concursului, pe website-ul www.custombikesshowtime.com, in rubrica „Regulament”. 3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția instiințării prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina www.custombikesshowtime.com.

Art. 4 – Participare Campanie

4.1 La Campanie poate participa orice persoană fizică (“Participant”) care a împlinit 18 ani până la data de 7 decembrie 2020 și care a construit/este în procesul de construire a unei motociclete custom. Sunt agreate doar proiectele custom complete în proporție de minim 70%. Deci se acceptă și proiecte în lucru, dar nu în primele etape de transformare (nedefinite), acestea nu vor fi luate în considerare. Motocicleta custom este un unicat și în niciun caz un proiect “indigo” (copiat) sau un “factory custom” (fabricile moto folosesc termenul pt. unele modele de serie, fie ele și în ediție limitată). Un custom presupune, de obicei, o motocicletă donator care este transformată/construită pe “calapodul” rider-ului. Abordarea este de ordin estetic (prin crearea liniei de design/manufacturarea caroseriei/viziune originală) și/sau tehnic (prin modificări/soluții inovative pentru performanțe sau ergonomie îmbunătățite). Bineînțeles, există și exemplare construite de la zero (șasiu, piese, diverse subansamble, chiar motoare, etc.), care implică libertate prin creație și o viziune majoră asupra întregului proces de construcție. 4.2 Nu pot participa salariații Organizatorului, rudele și afinii până la gradul 2 ai acestora. De asemenea nu pot participa angajații MOTUL Deutschland GmbH din România sau rudele și afinii acestora, până la gradul 2. 4.3 În cazul în care capacitatea juridică a câștigătorului este limitată, acesta va trebui să se prezinte pentru ridicarea premiului împreună cu un reprezentant legal. 4.4 Persoanele care participă la Campanie cunosc pe deplin regulile Campaniei și acceptă necondiționat termenii și condițiile menționate în Regulament. Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul oficial al Campaniei 4.5 Organizatorul se obligă să livreze premiile (trei la numar) în termen de 30 de zile lucratoare. 4.6 Campania se desfășoară exclusiv pe teritoriul României.

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1 In cadrul acestei Campanii, Organizatorul oferă 3 Premii care constau în: Premiul I: dulap scule profesional marca Hazet, 7 sertare, cu 137 scule, model HZ179N-7/137, în valoare de 7600 lei (fără TVA), respectiv 9044 lei (cu TVA), personalizat manual de un artist autohton. Premiul II: o cască “Shoei Ex-Zero” personalizată manual de un artist autohton, în valoare de 1572 lei (fără TVA) si 1941 lei (cu TVA). Câștigătorul premiului II este obligat să comunice Organizatorului mărimea purtată la cască pe mailul “info@CustomBikesShowtime.com”, imediat după ce este anunțat ca și câștigător, iar Organizatorul se obligă să îi livreze premiul în termen de 30 de zile lucrătoare din momentul în care câștigătorul a oferit informațiile cerute. Premiul III- pachet produse Motul în valoare de 579,01 lei (fără TVA), respectiv 714,83 lei (cu TVA). Valoarea totală a premiilor este de 9752 lei fără TVA, respectiv 11700.64 lei cu TVA. 5.2.Premiile, cu exceptia celui survenit locului al-II-lea, vor putea fi revendicate în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea emailului trimis de către Organizator, cel târziu până în data de 25 februarie 2021. 5.3. Valoarea premiilor nu va putea fi acordată în numerar. Premiile disponibile în cadrul Campaniei nu pot fi înlocuite cu alte premii sau cu contravaloarea în bani a acestora. Toate taxele aferente acestor premii vor fi suportate de către Organizator. 5.4. În cazul refuzului câștigătorului de a intra în posesia premiului sau în cazul în care câștigătorul nu își revendică premiul în termenul menționat la art. 5.1, câștigătorul își va pierde dreptul de a intra în posesia premiului. La expirarea termenului prevăzut la art. 5.2, Organizatorul își rezervă dreptul de a atribui premiul respectiv primei rezerve valide ce va fi aleasă pe aceleași criterii de selecție menționate la art. 4. 5.5. Se va întocmi un proces-verbal între Câștigătorul premiului și reprezentantul Organizatorului în două exemplare, proces-verbal ce va conține numele și prenumele persoanei câștigătoare, număr de telefon, datele de identificare din BI / CI, și premiul acordat. 5.6. Premiul va fi livrat Câștigătorului prin curierat, în urma comunicării adresei de livrare a acestuia, conform art. 8.1. Câștigătorul, notificat prin email conform celor de mai sus, în data de 5 februarie 2021, va trebui să confirme acceptarea premiului în termen de 14 de zile lucrătoare de la data când a fost notificat cu privire la câștigarea acestuia, cel târziu până la data de 25 februarie 2021.

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Campaniei Custom Bikes Showtime by Motul

6.1. Înscrierile motocicletelor custom (conform definiției de la punctul 4.1. al prezentului Regulament) se va face în perioada 7 decembrie 2020-31 ianuarie 2021. Jurizarea va avea loc în perioada 1-4 februarie 2021, de către Tony Babczyk, Marius Băcilă și membrii echipei Motul România, în proporție de 70%. În proporție de 30% se vor lua în considerare voturile publicului, acordate pe site, în perioada 7 decembrie 2020-31 ianuarie 2021. Voturile acordate după această dată nu se vor lua în considerare. Condiții privind înscrierea valabilă în Campanie:
  1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
  2. Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
  3. Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Art. 2.3. de mai sus;
  4. Să își creeze cont pe site-ul www.custombikesshowtime.com, conform ghidului de pe site, cu toate datele de înscriere corecte și valabile.
  5. Să urmeze instrucțiunile din categoria Cum participi http://custombikesshowtime.com.dedi7279.your-server.de/cum-participi/) de pe site-ul www.custombikesshowtime.com pentru a putea fi calificat ca și participant la campanie (expoziție).
6.2 Condiții de participare: (1) Ce trebuie să facă Participantul: să respecte condițiile de la aliniatele 4.1 și 6.1. Respectând pașii de mai sus, Participanții vor intra automat în Campanie. Participanții își asumă pe deplin răspunderea pentru fotografiile publicate, pentru faptul că nu încalcă dreptul de copyright al unei alte persoane sau entități. (2) Organizatorul iși rezervă dreptul de a anula dreptul la Concurs Participanților care: (2.1) Nu respectă condițiile impuse de legislația în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, ce constituie o încălcare a dreptului de autor și care ar putea fi considerate ca instigând la fapte penale, sau ilegale; (2.2) Instigă la discriminare pe bază de rasă sau origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii. 6.3. În cazul în care se constată că un participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula oricând drepturile și beneficiile ce revin respectivului participant, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situații după ce premiul a fost revendicat, respectivul participant va restitui Organizatorului contravaloarea premiului și, dacă este cazul, cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu acesta. 6.4. Organizatorul este indreptățit să ia toate măsurile necesare împotriva tentativelor de fraudă, abuzurilor sau oricăror alte imprejurări care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru participarea în cadrul Campaniei în afara intervalului de participare menționat la articolul 2.3.

Art 7. – Modalitatea de selecție a câștigătorului

7.1 Câștigătorul va fi selectat în urma jurizării motocicletei(elor) custom înscrise pe site, de către cele două părți: un juriu format din 3 jurați, cu procent de vot în proporție de 70%, și publicul, în proporție de 30% procent de vot. 7.2 Membrii juriului: Tony Babczyk, Marius Băcilă, echipa Motul.

Art 8. – Notificarea câștigătorului

8.1 Câștigătorul va fi anunțat prin email în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la hotărârea juriului și a publicului votant, pentru a comunica adresa de livrare a premiului, până cel târziu la data de 9 februarie 2021. 8.2 Câștigătorul nu este eligibil pentru a primi premiul în cazul în care: (1) nu răspunde la mesajul de notificare în 14 (paisprezece) zile lucratoare de la transmiterea acestuia, și nici nu contactează Organizatorul în alt mod. (2) incalcă Termenii și/sau condițiile de participare; (3)Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a elimina din Concurs / descalifica o fotografie sau un participant, dacă va constata că acesta incalcă Regulamentul sau legile în vigoare. (4)Organizatorul își asumă responsabilitatea doar în ceea ce privește respectarea regulamentului și a procedurilor Concursului, precum și acordarea premiilor.

Art. 9 – Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

9.1. Legea aplicabilă este legea română. 9.2. Eventualele diferende apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor soluționa pe cale amiabilă; în cazul în care o astfel de soluționare nu este posibilă, diferendul va fi deferit instanțelor judecătorești competente din București.

Art. 10 – Taxe și impozite

(1) Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația fiscală în vigoare. (2) Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu premiul sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art. 11 – REGULAMENTUL CAMPANIEI

11.1. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei va fi disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, după cum urmează: – în cadrul www.custombikesshowtime.com – prin e-mail, la cerere. 11.2. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale aplicabile și a fost semnat pe data de 07.12.2020.

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Preambul

1.1. Participanții, în mod voluntar, prin îndeplinirea condițiilor stipulate de prezentul Regulament, participă la Campania Custom Bikes Showtime și sunt de acord cu prelucrarea de către Organizator a datelor cu caracter personal (a numelui și prenumelui, numărul de telefon, email, cont social media, fotografii pentru care și-au dat acordul pentru participarea la Campanie), în vederea atribuirii premiului câștigat. Datele vor fi folosite exclusiv în scopurile menționate mai jos. 1.2. Prin prezentul Regulament, Organizatorul, precum și partenerii contractuali implicați în organizarea Campaniei se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începand cu 25 mai 2018. 1.3. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către: S.C. LIFEHAX SOLUTIONS S.R.L., cu titulatura de Organizator, societate înregistrată în baza legilor din România, cu sediul social în București, str. Renașterii, nr. 54, et.2, ap. 5, cam.1, sect.1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J J40/11432/2020 Cod Unic de Înregistrare RO43035380,, reprezentată legal de dnul Victor Georgescu, în calitate de Administrator (denumită în continuare „Organizator”).

2. Ce Date Prelucrăm

2.1. Putem prelucra urmatoarele date cu caracter personal, dupa caz: nume, prenume, email, telefon, adresă, CNP, cont social media, fotografii trimise în urma cerințelor de participare la Campania Custom Bikes Showtime.

3. Scopul Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

3.1. După caz, prelucrăm datele menționate la art. 2 în următoarele scopuri: în scop de marketing, dacă am obținut consimțământul dvs. în acest sens; în scopul de a va furniza servicii aferente calității dvs. de Participant în cadrul campaniei Custom Bikes Showtime; în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale. 3.2. Nu prelucrăm datele dvs. în alte scopuri, urmând a vă informa și/sau după caz a obține consimțământul dvs. conform prevederilor legale incidente, în situația în care vom intenționa să prelucrăm/vom prelucra datele dvs. cu caracter personal și în alte scopuri.

4. Stocarea datelor dvs. cu caracter personal

4.1. Datele vor fi păstrate pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

5.1. Nu vom divulga datele dvs. cu caracter personal către terti, cu următoarele excepții: vom putea transmite datele dvs. către autoritățile competente atunci când avem o obligație legală în acest sens; vom putea transmite datele dvs. către furnizorii noștri care ne oferă servicii precum: servicii de facturare, servicii de contabilitate, servicii de pază, servicii de marketing și interacțiune cu utilizatorii, servicii de hosting; vom putea transmite următoarele date ale dvs. nume, email, telefon, cont social media, dacă ne-ați dat acordul în acest sens (obligație legală, consimțământ sau interes legitim).

6. Unde stocăm datele dvs. cu caracter personal

6.1. Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene.

7. Măsuri de securitate

7.1. Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, în acord cu politica noastră internă privind securitatea datelor. În acest sens vă asigurăm că am implementat toate măsurile de securitate impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea securității datelor dvs. 7.2. În caz de incălcare a securității datelor dvs. cu caracter personal susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertatile dvs., vă vom informa fără întârzieri despre această încalcare și vom lua toate măsurile necesare pentru a remedia problema și/sau pentru a atenua efectele negative.

8. Procese decizionale automate

8.1. Precizăm că nu folosim procese decizionale automate în ceea ce vă privește, respectiv nu veți face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

9. Drepturile dvs.

9.1. Dreptul de acces: Aveți dreptul să obțineți o confirmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și să obțineți accesul la aceste date. În măsura în care ne veți transmite o solicitare în acest sens, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. alături de toate informațiile pe care avem obligația să vi le furnizăm, în acord cu prevederile Regulamentului. 9.2. Dreptul de rectificare și ștergere: Aveți dreptul să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare în raport de scopurile pentru care au fost prelucrate, sau dacă prelucrarea acestora este ilegală. 9.3. Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, caz în care puteți solicita restricționarea prelucrării pentru perioada de timp în care verificăm exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 9.4. Dreptul la opoziție: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați. Într-o atare situație, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care conform Regulamentului putem continua prelucrarea datelor dvs. 9.5. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aveți totodată dreptul de a transmite aceste date unui alt operator. 9.6. Dreptul de retragere a consimțământului acordat în scop de marketing: Puteți să vă retrageți oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în scop de marketing, caz în care vom înceta să vă transmitem orice fel de comunicări comerciale.

10. Exercitarea drepturilor dvs.

10.1. Pentru a vă exercita oricare din drepturi, vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dvs. în scris, la adresa de email: thefixxerrs@gmail.com. 10.2. Vom răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult o lună, cu excepția situației în care din cauza complexității sau a numărului cererilor vom fi nevoiți să prelungim termenul de răspuns cu maximum 2 luni, conform Regulamentului. 10.3. Totodată precizăm că vă vom putea solicita să furnizați informații pentru a vă confirma identitatea (de exemplu, să faceți clic pe un link de verificare, să introduceți un nume de utilizator sau o parolă) pentru a vă exercita drepturile.

11. Depunerea unei plângeri la Autoritatea de Supraveghere

11.1. În cazul în care apreciați că drepturile dvs. au fost încalcate, puteți depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, România.

12. Date de contact

12.1. Pentru orice solicitare ne puteți contacta la adresa de email: thefixxerrs@gmail.com.

13. Declarațiile dvs.:

13.1. Prin bifarea Notei (cu privire la acordul pentru folosirea datelor personale) de pe site-ul www.custombikesshowtime.com, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform cu opțiunile exprimate.